رفتن به بالا

تلاش لاکپشتی دولت در کارزار جنگ اقتصاد /عدم تامین مواد اولیه ، سرمایه در گردش و بروکراسی های اداری دست تولیدکنند گان را بسته است

در حالی که رهبر انقلاب از ابتدای سال تا کنون 7 اقدام مهم در عصه جنگ اقتصادی انجام داده است اما دو لت هنوز هیچ حرکت خوب و مناسب با شرایط سخت اقتصادی انجام نداد ه است و همچنان تمام توان وامکانات داخلی را به برجام و مذاکره با اروپاییان گره زده است و برنامه جدی برای تامین مواد اولیه تولید کنند گان و یا تامین سرمایه در گردش آنان تدوین نکرده است ...


پیشخوان

با تولیدکنندگان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه