رفتن به بالا
جشن عبادت فرزندان کارگر برگزار شد :

بارز کرمان نماد خودباوری و احیای سنت های اسلامی

جشن عبادت فرزندان کارگر تولدی جدید است که می تواند نوگلان باغ اسلام را تبدیل به عناصر مفیدی کند که با تقید به دین و با اشنایی نسبت به شغل پدرانشان می توانند حافظ منابع عظیم اقتصادی اسلامی ایران باشند ...


پیشخوان

با تولیدکنندگان


گزارش تصویری

پیشخوان روزنامه