استان کرمان

طلا سرخ کرمان قدرت بخش معیشت کشاورزان
طلا سرخ کرمان قدرت بخش معیشت کشاورزان

طلا سرخ کرمان قدرت بخش معیشت کشاورزان

رو آوردن کشاورزان این شهرستان طی هفت سال گذشته به کشت زعفران به عنوان طلای سرخ و از محصولات کم آب بر، ضمن صرفه جویی در برداشت آبهای زیرزمینی نقش مهمی در تقویت معیشت و بنیه اقتصادی خانوارها داشته است .