رفتن به بالا

  • پیگیری مطالبان کارگری جواب داد :

    کارگران قند بردسیر پس از ۷ سال به حق خود رسیدند

    کارخانه قند بردسیر 700 نفر نیرو  داشت که با نظر کارفرما  400 نفر آنها را تعدیل کرده بودند لذا اکنون 250 نفر از این تعداد دوباره برگشت به کار شدند و از این تعداد 200 نفر آنها باز نشست شدند و 50 نفر باقی مانده نیز در سال جاری تعیین تکلیف شدند و 30 نفر آنها بازنشت و 20 نفر بیمه بیکاری دریافت می کنند و این امر بدون تلاش همه جانبه کارگران مسئولین و نمایندگان امکان پذیر نبود ...